Ủy ban cơ sở

Michelle Gow Chủ tịch
Alex Gaythorpe Phó chủ tịch / Chăm sóc mục vụ
Melissa Chesterfield Thư ký / Quản trị viên
Mark Hallett Thủ quỹ
Sharna Smith Điều phối viên chương trình
Lorraine Baxter Đồng phục
Michelle Whitehead Tham gia trong nước
Trưởng khoa Chính sách & Thủ tục

Đối với tất cả các câu hỏi của Chương trình Thiếu niên Nunawading Spectre, vui lòng gửi email bằng cách NHÂN VAO ĐÂY