Ủy ban cơ sở

Michelle Gow Chủ tịch
Alex Gaythorpe Phó chủ tịch / Chăm sóc mục vụ
Melissa Chesterfield Thư ký / Quản trị viên
Mark Hallett Thủ quỹ
Sharna Smith Điều phối viên chương trình
Lorraine Baxter Đồng phục
Michelle Whitehead Tham gia trong nước

Đối với tất cả các câu hỏi của Chương trình Thiếu niên Nunawading Spectre, vui lòng gửi email bằng cách NHÂN VAO ĐÂY

Nhà tài trợ chính