Hội đồng quản trị NABA

Chủ tịch - Robert Green

Phó Chủ tịch - Ben Williams

Thư ký - Dennis O'Brien

Thủ quỹ - Wayne Nicey

Đạo diễn
Bruce Campbell
Bruce Laing
Michelle Gow