Nhân viên

Chief Executive Officer - Mark Hallett
E-mail: Mark Hallett

Operations Manager - Paul Flynn
E-mail: Paul Flynn

Competitions Manager - Trưởng khoa Babb
E-mail: Trưởng khoa Babb

Quản trị viên trẻ trong nước - Lorraine Baxter
E-mail: Lorraine Baxter

Quản lý khách sạn - Vargas Catriona
E-mail: Catriona Vargas

Chương trình phát triển cơ sở - Luke Van Rijn
E-mail: Luke Van Rijn

Người quản lý sự kiện - Simone Hallett
E-mail: Simone Hallett

Tài khoản - Cathie John
E-mail: Cathie Johns

Tiếp nhận - Claire Petterson
E-mail: Claire Petterson

Cố vấn trọng tài - Andrew Cavell
E-mail: Andrew Cavell

Quản trị viên trọng tài - Kelly Baxter
E-mail: Kelly Baxter